O projekcie

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice

logo_ue_1.png

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.


http://www.projektpois.wiszniamala.pl/images/ksztalt-pomarancz.png
Cel projektu:

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice. W wyniku realizacji powyższej inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy.

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wybudowanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.


http://www.projektpois.wiszniamala.pl/images/ksztalt-pomarancz.png
Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 97 665 018,36 zł
Wartość dofinansowania UE: 49 008 036,84 zł

Wkład własny: 30 690 816,41 zł, w tym:

- Pożyczka NFOŚiGW: 15 006 808,00 zł


http://www.projektpois.wiszniamala.pl/images/ksztalt-pomarancz.png
Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji
W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap IC- etapy I, II, III

 • W ramach tego zadania wykonane zostaną dwa równoległe rurociągi tłoczne ścieków o długości 2,5 km oraz magistrala wodociągowa o długości 2,1 km, łączące systemu wodno-ściekowy gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia.

  Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej (dwa przewody tłoczne ułożone równolegle) pełnić będzie funkcję transportu ścieków z Gminy Wisznia Mała do Wrocławia. Docelowym odbiornikiem ścieków będzie kanał sanitarny zlokalizowany w skrzyżowaniu ul. Cholewkarskiej i ul. Sułowskiej we Wrocławiu.

  Sieć wodociągowa będzie pełnić funkcję tranzytową, uzupełniając zasoby wodne stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Psary. Źródłem zasilania w wodę będzie istniejąca magistrala wodociągowa zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic Sułowskiej z Cholewkarską we Wrocławiu.

  Rurociągi tłoczne ścieków oraz sieć wodociągowa będą ułożone na odcinku od miejscowości Psary do skrzyżowania ulic Sułowskiej i Cholewkarskiej we Wrocławiu, pod wałami przeciwpowodziowymi, dnem rzeki Widawy i Kanałem Psarskim. Wykonanie rurociągów w większości nastąpi z wykorzystaniem metod bezwykopowych.
  Planowany okres realizacji: lata 2017-2018

http://www.projektpois.wiszniamala.pl/images/ksztalt-pomarancz.pngBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie, Etap IC- etap IV Przepompownia ścieków PP-1

Zadanie obejmuje budowę około 17 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w miejscowościach Psary oraz częściowo Szymanów i Krzyżanowice. Przewidziano budowę jednej sieciowej przepompowni ścieków w rejonie ulicy Kasztanowej w Psarach oraz główną przepompownię ścieków w rejonie ulicy Głównej w Psarach. Roboty w pasach drogowych będą prowadzone częściowo z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy:
 • 1. Psary wschodnie (Etap IA) obejmujący sieć kanalizacji sanitarnej w Psarach w ulicach: Główna (od skrzyżowania z ul. Parkową w kierunku Trzebnicy) Parkowa, Polna, Długa, Willowa, Malinowa, Rzemieślnicza, Wolności, Stawowa oraz w Krzyżanowicach – część ulicy Polnej.
  Planowany okres realizacji: lata 2018-2021
 • 2. Psary zachodnie (Etap IB) obejmujący sieć kanalizacji sanitarnej w Psarach w ulicach:: Główna (od skrzyżowania z ul. Parkową w kierunku Wrocławia), część ul. Wolności, Kasztanowa, Łąkowa i Nowa oraz w Szymanowie – ul. Widawska, Polna, Lawendowa, Kwiatowa, Łąkowa, Storczykowa, Liliowa.
  Planowany okres realizacji: lata 2017-2018
 • 3. Budowa głównej przepompowni ścieków (obiekt PP-1) wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych.
  Planowany okres realizacji: lata 2017-2018


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nn 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w miejscowościach Krzyżanowice (ok. 7 km) i Szymanów (ok. 10 km). Planowana jest budowa czterech sieciowych przepompowni ścieków: w Krzyżanowicach w rejonie ulicy Polnej i ulicy Parkowej oraz w Szymanowie w rejonie ulicy Sportowej i ulicy Ogrodniczej. Roboty w pasach drogowych będą prowadzone w większości metodą wykopową.

 • Planowana w ramach niniejszego zadania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanowice obejmuje ulice:  Polną, Główną, Mostową, Starorzeczną, Parkową, Jaśminową, Lipową, Wiśniową, Różaną
  Planowany okres realizacji: rok 2019
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów obejmuje ulice: Lotniczą, Parkową, Ogrodniczą, Letnią, Zimową, Wiosenną, Sportową, Szybowcową, Skrzydlatą, Lipową, Przy Krzyżu.
  Planowany okres realizacji: lata 2020-2021

 

 

 

 

O Nas

PGK w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Kontakt

Adres:  Strzeszów, ul. Lipowa 15
Telefon:  +48 71 312 82 27
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona:  www.pgk.wiszniamala.pl

Jesteśmy na facebooku